شروع از
R$35,00
ماهانه
Google Workspace Business Starter - 30GB
شروع از
R$70,00
ماهانه
Google Workspace Business Standard - 2TB
شروع از
R$105,00
ماهانه
Google Workspace Business Plus - 5TB